วัยรุ่นไทยท้องไม่พร้อมแนวโน้มดีขึ้น

กรมอนามัย เผยแนวโน้มวัยรุ่นไทยตั้งครรภ์เร็วลดลง เร่งออก 4 กฎกระทรวงรับกฎหมายป้องกันฯตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2560

โดยสาระสำคัญคือการรายงานความก้าวหน้าร่างกฎกระทรวงอออกตามความในพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559ว่า การเสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ขณะนี้ทั้ง 4 กระทรวงได้มีการดำเนินการดังนี้
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. …. ต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยมีมติอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและดำเนินการต่อไป
2. กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่ม ผู้ประกอบกิจการเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการของสถานประกอบการกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้าง พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ปรับปรุงตามข้อเสนอ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3. กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา พ.ศ. …. ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ 4. กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการ และการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. …. ต่อครม. โดยมีมติอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและดำเนินการต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth